انتخاب صفحه

آموزش ویدیویی روش گفتن اسپیکینگ تافل (مجموعه کامل)

مهندس محمودی
اسپیکینگ تافل (مجموعه کامل)
  • قیمت: 35,000 تومان
  • مدت آموزش: 220 دقیقه
  • حجم دانلود: 560 مگابایت (5 قسمت)
  • تعداد فایل: 35 عدد (5 قسمت)
  • زبان آموزش: فارسی
  • مدرس: مهندس محمودی
  • آخرین آپدیت: 2017

(تسک اول فرمت جدید)

بخش اول: مقدمه (Introduction)

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 6 دقیقه

در بخش مقدمه، انواع سوالاتی که ممکن است در تسکهای اول و دوم اسپیکینگ تافل مطرح شود، بعلاوه معیارهای تاثیرگذار روی نمره اسپیکینگ و همچنین گام به گام قدمهایی که باید برای گرفتن نمره خوب در این سوالات اسپیکینگ تافل طی شوند، مطرح شده است.

بخش دوم: فکر کردن (Thinking) 

تعداد فایل: 2 عدد

مدت آموزش: 15 دقیقه

در این بخش به اهمیت فهم دقیق سوال و نکاتی که باید در صورت سوال مورد توجه قرار گیرند تا جواب دقیقی به سوال پرسیده شده داده شود پرداخته شده است. در ادامه، تکنیک توفان فکر (Brainstorming) و روش پیدا کردن بهترین دلایل توضیح داده میشود.

بخش سوم: صحبت کردن (Speaking) 

تعداد فایل: 2 عدد

مدت آموزش: 19 دقیقه

در قسمت اول از این بخش به معرفی ساختار مناسب صحبتها و طرز استفاده از جدول ساخته شده در مراحل قبلی هنگام صحبت کردن پرداخته شده و مثالهایی از روش انجام این کار مطرح شده است. در قسمت دوم نیز نکاتی درباره بهترین دلایلی که میتوان برای رنج وسیعی از سوالات این بخشها استفاده کرد توضیح داده شده است.

(تسک دوم فرمت جدید)

بخش اول: مقدمه (Introduction)

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 7 دقیقه

در بخش مقدمه، انواع سوالاتی که ممکن است در تسک سوم اسپیکینگ تافل مطرح شود، بعلاوه معیارهای تاثیرگذار روی نمره اسپیکینگ و همچنین گام به گام قدمهایی که باید برای گرفتن نمره خوب در این تسک اسپیکینگ تافل طی شوند، مطرح شده است.

بخش دوم: خواندن (Reading) 

تعداد فایل: 2 عدد

مدت آموزش: 16 دقیقه

در این بخش به نکاتی که باید هنگام مطالعه متن به آنها توجه کرد، پرداخته شده است. همچنین اصولی که باید در یادداشت برداری از روی متن رعایت شود به طول کامل و در قالب مثالهای متنوع توضیح داده شده است.

بخش سوم: گوش کردن (Listening) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 10 دقیقه

در این قسمت به توضیح طرز تشخیص اطلاعات حیاتی از مکالمه و همچنین روش موثر یادداشت برداری از این نکات به صورت منسجم و مرتب پرداخته شده است.

بخش چهارم: برنامه‌ریزی (Planning) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 7 دقیقه

در این بخش به توضیح کارهایی که باید در 30 ثانیه زمان آماده سازی روی یادداشتهای خود انجام دهید تا هنگام صحبت کردن به راحتی بتوانید از آنها استفاده کنید، پرداخته شد است.

بخش پنجم: صحبت کردن (Speaking) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 10 دقیقه

در قسمت نیز ساختاری مناسب برای صحبت کردن به توجه به کیووردهایی که یادداشت کرده‌اید و زمانبندی دقیق صحبتها معرفی و طرز کاربرد آن در قالب مثالهای متنوع توضیح داده شده است.

(تسک سوم فرمت جدید)

بخش اول: مقدمه (Introduction)

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 7 دقیقه

در بخش مقدمه، انواع سوالاتی که ممکن است در تسک چهارم اسپیکینگ تافل مطرح شود، بعلاوه معیارهای تاثیرگذار روی نمره اسپیکینگ و همچنین گام به گام قدمهایی که باید برای گرفتن نمره خوب در این تسک اسپیکینگ تافل طی شوند، مطرح شده است.

بخش دوم: خواندن (Reading) 

تعداد فایل: 2 عدد

مدت آموزش: 12 دقیقه

در این بخش به نکاتی که باید هنگام مطالعه متن به آنها توجه کرد، پرداخته شده است. همچنین اصولی که باید در یادداشت برداری از روی متن رعایت شود به طول کامل و در قالب مثالهای متنوع توضیح داده شده است.

بخش سوم: گوش کردن (Listening) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 12 دقیقه

در این قسمت به توضیح طرز تشخیص اطلاعات حیاتی از لکچر و همچنین روش موثر یادداشت برداری از این نکات به صورت منسجم و مرتب پرداخته شده است.

بخش چهارم: برنامه‌ریزی (Planning) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 6 دقیقه

در این بخش به توضیح کارهایی که باید در 30 ثانیه زمان آماده سازی روی یادداشتهای خود انجام دهید تا هنگام صحبت کردن به راحتی بتوانید از آنها استفاده کنید، پرداخته شد است.

بخش پنجم: صحبت کردن (Speaking) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 18 دقیقه

در قسمت نیز ساختاری مناسب برای صحبت کردن به توجه به کیووردهایی که یادداشت کرده‌اید و زمانبندی دقیق صحبتها معرفی و طرز کاربرد آن در قالب مثالهای متنوع توضیح داده شده است.

(در فرمت جدید حذف شده است)

بخش اول: مقدمه (Introduction)

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 7 دقیقه

در بخش مقدمه، سوالاتی که  در تسک پنج اسپیکینگ تافل مطرح می‌شود، بعلاوه معیارهای تاثیرگذار روی نمره اسپیکینگ و همچنین گام به گام قدمهایی که باید برای گرفتن نمره خوب در این تسک اسپیکینگ تافل طی شوند، مطرح شده است.

بخش دوم: گوش کردن (Listening) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 13 دقیقه

در این قسمت به توضیح طرز تشخیص اطلاعات حیاتی از مکالمه و همچنین روش موثر یادداشت برداری از این نکات به صورت منسجم و مرتب پرداخته شده است.

بخش سوم: برنامه‌ریزی (Planning) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 7 دقیقه

در این بخش به توضیح کارهایی که باید در 20 ثانیه زمان آماده سازی روی یادداشتهای خود انجام دهید تا هنگام صحبت کردن به راحتی بتوانید از آنها استفاده کنید، پرداخته شد است.

بخش چهارم: صحبت کردن (Speaking) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 13 دقیقه

در قسمت نیز ساختاری مناسب برای صحبت کردن به توجه به کیووردهایی که یادداشت کرده‌اید و زمانبندی دقیق صحبتها معرفی و طرز کاربرد آن در قالب مثالهای متنوع توضیح داده شده است.

(تسک چهارم فرمت جدید)

بخش اول: مقدمه (Introduction)

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 7 دقیقه

در بخش مقدمه، سوالاتی که  در تسک ششم اسپیکینگ تافل مطرح می‌شود، بعلاوه معیارهای تاثیرگذار روی نمره اسپیکینگ و همچنین گام به گام قدمهایی که باید برای گرفتن نمره خوب در این تسک اسپیکینگ تافل طی شوند، مطرح شده است.

بخش دوم: گوش کردن (Listening) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 16 دقیقه

در این قسمت به توضیح طرز تشخیص اطلاعات حیاتی از لکچر و همچنین روش موثر یادداشت برداری از این نکات به صورت منسجم و مرتب پرداخته شده است.

بخش سوم: برنامه‌ریزی (Planning) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 5 دقیقه

در این بخش به توضیح کارهایی که باید در 20 ثانیه زمان آماده سازی روی یادداشتهای خود انجام دهید تا هنگام صحبت کردن به راحتی بتوانید از آنها استفاده کنید، پرداخته شد است.

بخش چهارم: صحبت کردن (Speaking) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 12 دقیقه

در قسمت نیز ساختاری مناسب برای صحبت کردن به توجه به کیووردهایی که یادداشت کرده‌اید و زمانبندی دقیق صحبتها معرفی و طرز کاربرد آن در قالب مثالهای متنوع توضیح داده شده است.