انتخاب صفحه

اینفوگرافیک (Infographic)

مهندس محمودی

? اینفوگرافیک دورنمای شرکت در آزمون تافل اینترنتی

How to take the TOEFL iBt infographic - اینفوگرافیک دورنمای شرکت در آزمون تافل اینترنتی

مطلب مرتبط در سایت: تافل چیست؟

 

? اینفوگرافیک ساختار کلی قسمتهای مختلف تافل اینترنتی (TOEFL iBT)

TOEFL iBT Structure infographic - ساختار کلی تافل اینفوگرافیک

مطلب مرتبط در سایت: ساختار قسمتهای مختلف تافل اینتنرتی و تجربه شرکت در آزمون TOEFL iBT

 

? اینفوگرافیک ساختار انواع متون و سوالات ریدینگ تافل (Reading passages and Questions)

TOEFL iBT Reading passages questions Structure Infographic - اینفوگرافیک ساختار متون و سوالات ریدینگ تافل

مطلب مرتبط در سایت: ساختار انواع متون و سوالات ریدینگ تافل

 

? اینفوگرافیک ساختار انواع سوالات لیسنینگ تافل (Listening Questions)

TOEFL iBT Listening structure infographic - اینفوگرافیک ساختار لیسنینگ تافل اینترنتی

مطلب مرتبط در سایت: ساختار انواع سوالات لیسنینگ تافل

 

? اینفوگرافیک ساختار انواع سوالات اسپیکینگ تافل و معیارهای تصحیح و نمره‌دهی (Speaking Questions)

TOEFL iBT Speaking Structure infographic - اینفوگرافی ساختار اسپیکینگ تافل

مطلب مرتبط در سایت: ساختار انواع سوالات اسپیکینگ تافل

 

? اینفوگرافیک ساختار انواع سوالات رایتینگ تافل و معیارهای تصحیح و نمره دهی (Writing Questions)

TOEFL iBT structure Writing Infographic

مطلب مرتبط در سایت: ساختار انواع سوالات رایتینگ تافل اینترنتی

 

? اینفوگرافیک یادگیری واژگان انگلیسی به صورت فعال (Active) در ۴ مرحله

TOEFL iBT Expand Active Vocabulary Infographic

مطلب مرتبط در سایت: یادگیری آسان لغات انگلیسی در ۴ مرحله

 

? اینفوگرافیک یادگیری کاربردی گرامر زبان انگلیسی برای تافل در ۴ مرحله

TOEFL iBT Learn Grammar Infographic

مطلب مرتبط در سایت: یادگیری آسان گرامر در ۴ مرحله

 

? اینفوگرافیک موفقیت در ریدینگ تافل در ۵ مرحله

5 steps to success in TOEFL iBT Reading

مطلب مرتبط در سایت: نمره بالای ۲۷ ریدینگ تافل آسان است؟

 

? اینفوگرافیک موفقیت در لیسنینگ تافل در ۵ مرحله

5 steps to success in TOEFL iBT Listening

مطلب مرتبط در سایت: چگونه در لیسنینگ تافل ۲۷ بگیریم؟

 

? اینفوگرافیک روش پاسخگویی به سوالات اول و دوم اسپیکینگ تافل (Independent Speaking)

success in TOEFL iBT Speaking tasks 1,2

مطلب مرتبط در سایت: روش موفقیت در اسپیکینگ تافل

 

? اینفوگرافیک روش پاسخگویی به سوال سوم اسپیکینگ تافل (Integrated Speaking)

success in TOEFL iBT Speaking task 3

مطلب مرتبط در سایت: روش موفقیت در اسپیکینگ تافل

 

? اینفوگرافیک روش پاسخگویی به سوال چهارم اسپیکینگ تافل (Integrated Speaking)

success in TOEFL iBT Speaking task 4

مطلب مرتبط در سایت: روش موفقیت در اسپیکینگ تافل

 

? اینفوگرافیک روش پاسخگویی به سوال پنجم اسپیکینگ تافل (Integrated Speaking)

success in TOEFL iBT Speaking task 5

مطلب مرتبط در سایت: روش موفقیت در اسپیکینگ تافل

 

? اینفوگرافیک روش پاسخگویی به سوال ششم اسپیکینگ تافل (Integrated Speaking)

success in TOEFL iBT Speaking task 6

مطلب مرتبط در سایت: روش موفقیت در اسپیکینگ تافل

 

? اینفوگرافیک مراحل نوشتن رایتینگ ترکیبی در تافل (Integrated Writing)

write an Integrated Writing in TOEFL iBT infographic

مطلب مرتبط در سایت: راحت، در رایتینگ تافل حداقل ۲۴ بگیریم

 

? اینفوگرافیک مراحل نوشتن رایتینگ مستقل (Independent Writing) در تافل iBT (در ۹ مرحله)

9 steps to write an Independent Writing in TOEFL iBT infographic

مطلب مرتبط در سایت: راحت، در رایتینگ تافل حداقل ۲۴ بگیریم